აპლიკანტის ტემპერამენტისა და ხასიათის ტიპის დამდგენი საინფორმაციო სისტემის აგება ფაზიინფორმაციული ტექნოლოგიებით
  • 11 ივნისი 2019

2018-მიმდინარე .ასოც. პროფ. თეიმურაზ მანჯაფარაშვილი (ხელმძღვანელი), მაგისტრანტი: ირაკლი გოცირიძე თანამედროვე ინფორმაციულმა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებმა ძალიან სწრაფად დრამატულად შეცვალა ცო...