სიახლეები

21 ივლისი 2020

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა

სტუდენტები, რომლებმაც სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონული პორტალის საშუალებით (https://emis.ge/mobiloba/) მოიპოვეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილი...

დეტალურად