საბაკალავრო პროგრამის „კომპიუტერული მეცნიერება“ გარდამავალი დებულება

21 სექტემბერი 2021

ABET საერთაშორისო ორგანიზაციის აკრედიტაციის 2019-2020 წლის ციკლის გადაწყვეტილებით საბაკალავრო პროგრამას „კომპიუტერული მეცნიერება“ მიენიჭა აკრედიტაცია, ასევე მოხდა მისანიჭებელი კვალიფიკაციის შეთავსება ეროვნულიკვალიფიკაციებისჩარჩოსადასწავლისსფეროებისკლასიფიკატორითან, რამაცაუცილებელიგახადასაბაკალავროპროგრამაში ცვლილებების განხორციელება.

2019-2020 სასწავლო წლამდე „კომპიუტერული მეცნიერების“ საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტები, რომლებიც პროგრამას დაასრულებენ 2022-2023 სასწავლო წლის ბოლომდე (2023 წლის 1 აგვისტომდე)უნდა დააკმაყოფილონ შემდეგი პირობები:

·  დაგროვილი კრედიტების რაოდენობა - არანაკლებ 240 ECTS კრედიტი;

·  სავალდებულო საგნების მოცულობა - არანაკლებ 145 ECTS კრედიტი,  მათგან არანაკლებ 10 ECTS ალგორითმების მიმართულების საგნები, არანაკლებ 20 ECTS მათემატიკის მიმართულების სავალდებულო საგნები, არანაკლებ 15 ECTS ინგლისური ენა.

·  დარგობრივი (კომპიუტერული მეცნიერების) არჩევითი საგნები - არანაკლებ 25 ECTS კრედიტი;

·  საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საგნები - არანაკლებ 20 ECTS კრედიტი. 

·  არანაკლებ 10 კრედიტი შესავალი კურსი (ფიზიკის შესავალი, ქიმიის შესავალი, ბიოლოგიის შესავალი, გეოგრაფიის შესავალი, გეოლოგიის შესავალი, ელექტრონიკის შესავალი). შესავალი კურსები ჩაითვლება საბუნებისმეტყველო საგნად გარდა „ელექტრონიკის შესავალისა“  (ჩაითვლება ზოგადი ბლოკის საგნად);

·  ზოგადი განათლების საგნები - არანაკლებ 30 ECTS კრედიტი (მათგან 15 ECTS ინგლისური ენა);

·  ამ კატეგორიის სტუდენტებისთვის, საგანთა გადანაცვლების გამო

o  საგანს „ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები“ ალტერნატიულ წინაპირობად დაემატოს „ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2(C#, Java, Python)“;

o  საგანს „ოპერაციათა კვლევა“ ალტერნატიულ წინაპირობად დაემატოს „კალკულუსი კომპიუტერული მეცნიერებისათვის“.

სამაგისტრო პროგრამის „კომპიუტერული მეცნიერება“

გარდამავალი დებულება

სამაგისტრო პროგრამის რეაკრედიტაციის და მასში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით „კომპიუტერული მეცნიერება“ სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის, რომლებიც პროგრამას დაასრულებენ 2021-2022 სასწავლო წლის განმავლობაში ძირითადი სასწავლო კურსებისათვის განახლებულ სასწავლო პროგრამასთან შეთანადება განხორციელდება შემდეგი სქემით:


ინფორმაციის სახით:

არჩევითსაგანს "ინფორმაციისმოძიებისთანამედროვემეთოდები" ამოეღოსწინაპირობა (წინაპირობისგარეშე)

სავალდებულო საგანს "სემინარი კომპიუტერულ მეცნიერებაში" ჩაემატოს ალტერნატიული წინაპირობა "კონკრეტული მათემატიკა"

სამაგისტრო პროგრამის „ინფორმაციული ტექნოლოგიები“

გარდამავალი დებულება

სამაგისტრო პროგრამის რეაკრედიტაციის და მასში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით „ინფორმაციული ტექნოლოგიების“ სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის, რომლებიც პროგრამას დაასრულებენ 2021-2022 სასწავლო წლის განმავლობაში ძირითადი სასწავლო კურსებისათვის განახლებულ სასწავლო პროგრამასთან შეთანადება განხორციელდება შემდეგი სქემით:


სამაგისტრო პროგრამის „ინფორმაციული სისტემები“ გარდამავალი დებულება

სამაგისტრო პროგრამის რეაკრედიტაციის და მასში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით „ინფორმაციული სისტემები“ სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის, რომლებიც პროგრამას დაასრულებენ 2021-2022 სასწავლო წლის განმავლობაში ძირითადი სასწავლო კურსებისათვის განახლებულ სასწავლო პროგრამასთან შეთანადება განხორციელდება შემდეგი სქემით: