სამეცნიერო კვლევები

სამეცნიერო კვლევები

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტის აკადემიური პერსონალის მიერ ყოველწლიურად განხორციელებული სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების ანგარიში