სამეცნიერო წრე


სტუდენტთა სამეცნიერო წრე კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებაზე ჩამოყალიბებულია აკადემიური საბჭოს #28/2014 დადგენილების შესაბამისად. 


ხელმძღვანელი:    ნათელა არჩვაძე (ასოცირებული პროფესორი)
მოადგილე:     მანანა ლორთქიფანიძე (ბაკალავრიატის სტუდენტი)სამეცნიერო წრის სხდომების განრიგი:

3 ივნისი. 15:00 "ერთ და მრავალგანზომილებიანი მასივები და პოინტერები."

17 ივნისი 15:00 " პრეპროცესორის დანიშნულება, მისი დირექტივები, პირობითი კომპილაცია პროგრამირების ენა C++-ში."