დეპარტამენტის სტრუქტურა

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პროფ. მანანა ხაჩიძე

თეორიული ინფორმატიკის კათედრა

კათედრის გამგე - პროფ. ალექსანდრე გამყრელიძე

პრაქტიკული ინფორმატიკის კათედრა

ასოც. პროფ. ირინა ხუციშვილი

გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა

კათედრის გამგე- -პროფ. გია სირბილაძე

სასწავლო კვლევითი ლაბორატორია

ლაბოირატორიის ხელმძღვანელი - ჯულიეტა გაგლოშვილი

პროფ. მანანა ხაჩიძე

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი