უცხოელების ჩარიცხვა

tsu

კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ გაითვალისწინოთ ქვემოთ მოცემული მითითებები საგნების არჩევისას:


1. გაეცანით პროგრამას გულდასმით. მისი ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ვებ გვერდებზე:


2. კარგად დააკვირდით პროგრამის სტრუქტურას

პროგრამის სტრუქტურა

სრული მოცულობა 240 კრედიტი, აქედან:

  • 145 კრედიტი - დარგობრივი საგნები კომპიუტერულ მეცნიერებაში
    • 120 კრედიტის შესაბამისი სავალდებულო დარგობრივი (კომპიუტერული მეცნიერების) საგნები მითიტებულია პროგრამაში. მათი თანმიმდევრობა განსაზღვრულია წინაპირობით. ადგილები შეუზღუდავია;
    • 25 კრედიტის შესაბამისი არჩევითი (კომპიუტერული მეცნიერების) - 5 საგანი. მათი არჩევის შესაძლებლობა დამოკიდებულია წინაპირობაზე. ადგილების რაოდენობა თითოეულ საგანზე ფიქსირებულია;
  • 20 კრედიტი სავალდებულო მათემატიკური საგანი (ყველა საგანი პროგრამაშია მითითებული), ადგილები შეუზღუდავია;
  • 20 კრედიტი - საბუნებისმეტყველო მეცნირებათა საგნები
    • 10 კრედიტი - ორი საგანი საფაკულტეტო მეცნიერების შესავალი - 
      • ფიზიკის შესავალი, 
      • ქიმიის შესავალი, 
      • ბიოლოგიის შესავალი, 
      • გეოლოგიის შესავალი,
      • გეოგრაფიის შესავალი,
    • 10 კრედიტი - ორი საგანი ლაბორატორიული სამუშაოს შემცველი:  
      • გამოყენებითი ფიზიკა: მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა, 
      • გამოყენებითი ფიზიკა: ელექტრომაგნეტიზმი; 
      • გამოყენებითი ფიზიკა: ოპტიკა; 
      • პოლიმერების ქიმია; 
      • კრისტალოგრაფია; 
      • ნიადაგმცოდნეობა;
  • 30 კრედიტი - ზოგადი განათლების საგნები
    • 15 კრედიტი უცხო ენა: 
      • უცხო ენა 1 (ინგლისური), 
      • უცხო ენა 2 (ინგლისური), 
      • უცხო ენა 3 (ტექნიკური ინგლისური);
    • 15 კრედიტი : სხვა ფაკულტეტის საგნები ან ელექტული და ელექტრონული ინჟნერიის დარგობრივი საგნები ან საგნები რომლებიც უშუალოდ კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამისთვისაა გაწერილი:
      • საქართველოს ისტორიის მოკლე კურსი, 
      • ქართული ხელოვნების ისტორია,
      • ლიტერატურა სიმბოლიზმიდან რომანტიზმამდე, 
      • ფსიქოლოოგიის საფუძვლები.
  • 25 კრედიტი - თავისუფალი არჩევანი - შესაძლებელია აირჩიოს ნებისმიერი საგანი, მათ შორის სხვა ფაკულტეტიდან რომლის წინაპირობასაც აკმაყოფილება.

3. დამატებითი (Minor) სპეციალობის აღების შემთხვევაში სტუდენტს დაემატება სემესტრი.