კომპიუტერული მეცნიერება
  • ხელმძღვანელი: ალექსანდრე გამყრელიძე
ინფორმაციული სისტემები
  • ხელმძღვანელი: გია სირბილაძე
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
  • ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე