• 8 აგვისტო 2018

კომპიუტერული მეცნიერება

კურსდამთავრებულს მიენიჭება აკადემიური ხარისხი - ინფორმატიკის ბაკალავრი

სწავლების ენა - ქართული /ინგლისური

საბაკალავრო პროგრამის „კომპიუტერული მეცნიერება“  მიზანია გამოუშვას კურსდამთავრებული რომელიც:

1.  იქნება  ინფორმატიკის (კომპიუტინგის) ნაყოფიერი, პასუხისმგებლიანი სპეციალისტი, რომელსაც შეეძლება კვლევების ჩატარება და  პროექტების  შემუშავება-მხარდაჭერა ამ სფეროში;

2.   შესძლებს ინფორმატიკის სფეროში  კომპიუტერული მეცნიერების ეთიკის და სოციალურ პრობლემების აღქმა-გააზრებას, როგორც პროფესიონალი, თავისი მოვალეობის შესრულებისას;

3.   გააგრძელებს კომპიუტერულ მეცნიერებაში ახალი ტექნოლოგიების შესწავლას უნივერსიტეტისშემდგომი პროფესიული თვითგანათლების გზით.

სასწავლო პროგრამის შედეგები:

დარგობრივი კომპეტენციები

1. კომპიუტინგის რთული პრობლემების ანალიზი და კომპიუტინგის პრინციპების სხვა შესაბამისი დისციპლინების გამოყენება გადაწყვეტილებების განსასაზღვრავად;

2. კომპიუტინგზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების შემუშავება, განხორციელება და შეფასება მოცემული ამოცანის კომპიუტინგის მოთხოვნათა უზრუნველსაყოფად პროგრამის დისციპლინის კონტექსტის შესაბამისობაში;

3. ქმედითიანი კომუნიკაცია სხვადასხვა პროფესიულ კონტექსტში

4. პროფესიული პასუხისმგებლობის აღიარება და დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღება იურიდიული და ეთიკური პრინციპების საფუძველზე;

5. გუნდის წევრის ან ლიდერის მოვალეობის ქმედითი შესრულება, პროგრამის შესაბამისი დისციპლინის ფარგლებში;

6. კომპიუტერული მეცნიერებების და პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების საფუძვლების გამოყენება კომპიუტინგზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად.

პროგრამის სტრუქტურა

სრული მოცულობა 240 კრედიტი. აქედან:

135 კრედიტი- დარგობრივი საგნები კომპიუტერულ მეცნიერებაში

<br>
CS101 კომპიუტერულიუნარ-ჩვევებიდაინფორმაციულიტექნოლოგიები
CS102 დაპროგრამების საფუძვლები
CS103 ალგორითმების საფუძვლები
CS104 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება(დაპროგრამებისენაC++)
CS105 მონაცემთა სტრუქტურები
CS106 ალგორითმების აგება
CS201 ალგორითმები და სირთულე
CS202 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (CS212 C#, CS222 Java,CS232 VBA)
CS203 კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა
CS204 მონაცემთა ბაზები<br>CS205 მონაცემთაანალიზიდა სტატისტიკა 
CS206 მათემატიკური დაპროგრამება
CS301 ოპერაციათა კვლევა
CS302 ოპერაციული სისტემები
CS303 მოდელირება და სიმულაცია
CS304 ვებ ტექნოლოგიები
CS305 ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები
CS401 პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია
CS402 პროექტის წანამძღვარი
CS403 ინტელექტუალური სისტემები
CS404 კომპიუტერული სამართალი და ეთიკა
CS405 ჯგუფური პროექტი


პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

პირველ ეტაპზე: ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩაბარებული უნდა იყოს მათემატიკა (ქულების მინიმალური რაოდენობით, რაც საკმარისია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ჩასაბარებლად), ან რომელიმე აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებული უნდა იყოს კალკულუსის კურსი,  ეკვივალენტური, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეორე დონის კალკულუსის კურსისა.

მეორე ეტაპზე: დადებითი შეფასება საბაკალვრო პროგრამის ერთდროულად ორ საგანში: დაპროგრამების საფუძვლები, კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები.

მესამე ეტაპზე: დადებითი შეფასება  საბაკალვრო პროგრამის ერთდროულად სამ საგანში: ალგორითმების აგება,  მონაცემთასტრუქტურები, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1 (დაპროგრამების ენა C++).

პროგრამაზე ჩარიცხულთადა კურსდამთავრებუყლთა რაოდენობა უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში


Academic Year

Enrollment Year

Total

Undergrad

Total

Grad

Degrees Awarded

1st

2nd

3rd

4th

5th

Bachelors

Masters

Doctorates

2018-2019

143

96

88

81

35

443

107

2017-2018

94

63

77

78

71

383

96

99

43

2

2016-2017

92

61

74

74

40

341

98

106

60

2

2015-2016

105

94

85

95

38

417

90

119

59

-

2014-2015

120

98

93

87

39

437

90

139

49

-


იხილეთ სრულად  


რეკომენდირებული საბუნებუსმეტყველო საგნები