კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა

19 ივნისი 2019

ორშაბათს, 3 ივნისს (თსუ, 11კორპ., აუდ. 208) 15:00 საათზე დანიშნულია კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის

სხდომა,

დღის წესრიგი:

ანა აბესაძე.

ერთ და მრავალგანზომილებიანი მასივები და პოინტერები.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.