ინფორმაცია პირველკურსელთათვის!!!

13 სექტემბერი 2019

კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი გილოცავთ თქვენი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ეტაპის დაწყებას და გისურვებთ წარმატებებს!

თქვენ გააკეთეთ არჩევანი ერთ-ერთი ურთულესი და პოპულარული სპეციალობის „კომპიუტერული მეცნიერების“ სასარგებლოდ. ეს საუკეთესო არჩევანია, რადგან ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იქნება პირველი უნივერსიტეტი საქართველოში, რომლის საბაკალავრო პროგრამა მიიღებს საერთაშორისო აღიარების მქონე ამერიკული ორგანიზაციის ABET აკრედიტაციას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ თქვენი პროფესიული კვალიფიკაცია აღიარებული იქნება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ყოველგვარი დამატებითი პროცედურების გარეშე.

რა უნდა იცოდეს სტუდენტმა პროგრამის შესახებ?

პროგრამის მოცულობა 240 ECTS კრედიტია, რომელიც შედგება 4 აუცილებელი ნაწილისაგან:

1.  135 ECTS კრედიტი დარგობრივი საგნები კომპიუტერულ მეცნიერებაში, რომელთაგან 25 ECTSარჩევითია;

2.  30 ECTS კრედიტი მათემატიკური საგნები, რომლებიც პროგრამაში ფიქსირებულია;

3.  არანაკლებ 20 ECTS კრედიტისაბუნებისმეტყველო მეცნირებათა საგნები, მათგანარანაკლებ ორი საგანი ლაბორატორიული სამუშაოს შემცველი;

4.  არანაკლებ 30 კრედიტი - ზოგადი განათლების საგნები, მათგან 15 ECTS ინგლისური ენა.

სასწავლო პროგრამის მიხედვით სტუდენტს ეძლევა საშუალება  ყოველი სემესტრის განმავლობაში შეისწავლოს საგნები სხვადასხვა ნაწილიდან. სასურველია მიჰყვეთ შემოთავაზებულ სასწავლო გეგმას. განსაკუთრებულ ძალისხმევას მოითხოვს პირველი სემესტრის დარგობრივ საგნები:  CS102დაპროგრამების საფუძვლები დაCS103ალგორითმების საფუძვლები, რომლებიც წარმოადგენენ უმეტესი დარგობრივი საგნების წინაპირობას.

პირველი სემესტრი საგნების ნუსხაა:

1.  კომპიუტერული უნარ-ჩვევებიდა ინფორმაციულიტექნოლოგიები

2.  დაპროგრამების საფუძვლები

3.  ალგორითმების საფუძვლები

4.  კალკულუსი 2

5.  უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა)

6.  მეცნიერებისბლოკისარჩევითიკურსი(შეარჩიეთ: ფიზიკისშესავალი,ქიმიისშესავალი, ბიოლოგიისშესავალი,გეოგრაფიისშესავალი, გეოლოგიისშესავალი).

სტუდენტს ასევე შეუძლია დამატებით ერთი საგნის არჩევა სურვილისამებრ მეცნიერებისბლოკისარჩევითიკურსებიდან ან ელექტრონიკის შესავალი.

16 სექტემბერს 12.00 საათზე თსუ მე-11 კორპუსის 103-ე აუდიატორიაში გაიმართება შეხვედრა კომპიუტერული მეცნიერების პროგრამის ხელმძღვანელებთან და პროფესორ მასწავლებლებთა, სადაც შეძლებთ მიიღოთ პასუხი თქვენთვის სასურველ კითხვებზე.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებ გვერდზე -  https://computing.tsu.ge

ასევე მოგვმართოთ ელ.ფოსტაზე: cs@tsu.ge ან დარეკეთ: 577 295073 (პროგრამის ხელმძღვანელი. მანანა ხაჩიძე)

საბაკალავრო პროგრამა „კომპიუტერული მეცნიერება“

სასწავლო გეგმა2019-2020 სასწავლო წელი

საგანი

საგნის სტატუსი

ECTS

საათი

საკ./დამ.

ლ/პ/ს/ლაბ

წინაპირობა

CS101

კომპიუტერულიუნარ-ჩვევებიდაინფორმაციულიტექნოლოგიები

სავ.

5

45/80 

1/0/0/2

I სემესტრი

CS102

დაპროგრამების საფუძვლები

სავ.

5

45/80 

1/1/0/1

CS103

ალგორითმების საფუძვლები

სავ.

5

60/65 

2/2/0/0

MaTh101

კალკულუსი2

სავ.

5

60/65 

2/2/0/0

GE

უცხოენა 1 (ინგლისური)

სავ.

5

60/65 

0/4/0/0

მეცნიერების ბლოკისშესავალი არჩევითი კურსი

სავ.არჩ

5

60/65 

2/2/0/0

CS104

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 1(C++)

სავ.

5

60/65 

1/2/0/1

CS102

II სემესტრი

CS105

მონაცემთა სტრუქტურები

სავ.

5

60/65 

1/0/1/1

CS103, CS102

CS106

ალგორითმების აგება

სავ.

5

60/65 

2/1/0/1

CS103

MaTh102

ალგებრაკომპიუტერული მეცნიერებისათვის

სავ.

5

60/65 

2/2/0/0

GE

უცხოენა 2 (ინგლისური)

სავ.

5

60/65 

0/4/0/0

უცხოენა 1

მეცნიერების ბლოკისარჩევითი კურსი

სავ.არჩ

5

CS202

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2

CS212 C#, ან CS222 Java ან CS252 Pyton

სავ.

5

CS104

III სემესტრი

CS203

კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა

სავ.

5

45/80 

1/0/1/1

CS104

MaTh201

დისკრეტულისტრუქტურები

სავ.

5

60/65 

2/2/0/0

MaTh102

GE

უცხოენა 3 (ტექნიკური ინგლისური)

სავ.

5

60/65 

0/4/0/0

უცხოენა 2

მეცნიერების ბლოკისარჩევითი კურსი

სავ.არჩ

5

GE

ზოგადი განათლების საგნები

არჩ

5

CS204

მონაცემთა ბაზები

სავ.

5

60/65 

1/0/1/2

CS104

IVსემესტრი

CS205

მონაცემთაანალიზიდა სტატისტიკა

სავ.

5

60/65 

1/0/2/1

MaTh201

CS206

მათემატიკური დაპროგრამება

სავ.

5

45/80 

2/1/0/0

MaTh201

MaTh202

კალკულუსი კომპიუტერული მეცნიერებისათვის

სავ.

5

45/80 

2/1/0/0

MaTh101

MaTh102

მეცნიერების ბლოკისარჩევითი კურსი

სავ.არჩ

5

GE

ზოგადი განათლების საგნები

არჩ

5

CS301

ოპერაციათა კვლევა

სავ.

5

45/80 

1/0/2/1

CS206

Vსემესტრი

CS302

ოპერაციული სისტემები

სავ.

5

45/80 

1/0/1/1

CS104

CS303

მოდელირება და სიმულაცია

სავ.

5

60/65 

1/0/2/1

CS205

CS310

ალგორითმები და სირთულე

სავ.

5

45/80 

2/1/0/0

CS106

CSEL

დარგობრივი არჩევითი 1

სავ.არჩ

5

GE

ზოგადი განათლების საგნები

არჩ

5

CS304

ვებ დაპროგრამება

სავ.

5

60/65 

2/0/0/2

CS104

V I სემესტრი

CS305

ქსელური ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები

სავ.

5

45/80 

1/0/0/2

CS302

CS 512

CS 505

ფორმალური ენები და სასრული ავტომატები

ან

ფუნქციონალური დაპროგრამება

სავ.არჩ

5

30/95

45/80

1/0/1/0

1/0/1/1

CS104, CS106

CS104

CSEL

დარგობრივი არჩევითი 2

არჩ

5

CSEL

დარგობრივი არჩევითი 3

არჩ

5

GE

ზოგადი განათლების საგნები

არჩ

5

CS401

პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია

სავ.

5

30/95 

1/0/1/0

CS106, CS202

V II სემესტრი

CS402

პროექტის წანამძღვარი

სავ.

5

30/95 

1/0/1/0

165 ECTS

CS 512

CS 505

ფორმალური ენები და სასრული ავტომატები

ან

ფუნქციონალური დაპროგრამება

სავ.არჩ

5

30/95

45/80

1/0/1/0

1/0/1/1

CS104, CS106

CS104

CSEL

დარგობრივი არჩევითი 4

სავ.არჩ

5

GE

ზოგადი განათლების საგნები

არჩ

5

მეცნიერების ბლოკისარჩევითი კურსი 6

სავ.არჩ

5

CS403

ინტელექტუალური სისტემები

სავ.

5

45/80

1/0/1/1

CS106, CS104

V III სემესტრი

CS404

კომპიუტერული სამართალი და ეთიკა

სავ.

5

30/95 

1/0/1/0

CS405

ჯგუფური პროექტი

სავ.

5

30/95 

0/0/2/0

CS401, CS402

CSEL

დარგობრივი არჩევითი 5

სავ.არჩ

5

მეცნიერების ბლოკისარჩევითი კურსი

სავ.არჩ

5

GE

ზოგადი განათლების საგნები

არჩ

5