კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის სხდომა

17 აპრილი 2019

ორშაბათს, 22 აპრილს (თსუ, 11კორპ., აუდ. 208) 15:00 საათზე დანიშნულია

კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულების სტუდენტთა სამეცნიერო წრის

სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. გიორგი ხურციძე. მარშუტიზაციის ალგორითმი და მისი იმპლემენტაცია

პროგრამირების ენა C++-ზე.

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათელა არჩვაძე.