2021-2022 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები

15 სექტემბერი 2021

1.1. ბაკალავრიატის/დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 6-14 სექტემბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 15-20 სექტემბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 9 აგვისტო - 20 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 13-20 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 20 სექტემბერი-25 დეკემბერი, 3– 8 იანვარი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 10 იანვარი - 3 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები); 9 – 16 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 26 დეკემბერი - 2 იანვარი,   17 -27 თებერვალი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1-27 თებერვალი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 21 თებერვალი  –  28 თებერვალი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  28 თებერვალი – 11 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 13 ივნისი- 6 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 12- 19 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 20 ივლისი - 18 სექტემბერი.


1.2. მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა

ა) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა  რეგისტრაცია:
ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 27 სექტემბერი- 1 ოქტომბერი;
ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 27 სექტემბერი- 1 ოქტომბერი.

ბ) შემოდგომის სემესტრი:
ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 9 აგვისტო - 26 სექტემბერი;
ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 20 - 27 სექტემბერი;
ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 27 სექტემბერი - 25 დეკემბერი; 3-15 იანვარი;
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 17 იანვარი - 9 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები),  15-22
თებერვალი  (დამატებითი გამოცდები);
ბ.ე) არდადეგები - 26  დეკემბერი  – 2 იანვარი;  23-27 თებერვალი.

გ) გაზაფხულის სემესტრი:
გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1-27 თებერვალი;
გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 21 თებერვალი  –  28 თებერვალი;
გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები -  28 თებერვალი – 11 ივნისი;
გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 13 ივნისი- 6 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 12- 19 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);
გ.ე) არდადეგები - 20 ივლისი - 25 სექტემბერი.